LEGEA 554 DIN 2004 ACTUALIZATA 2014 PDF

Număr de imigranţi din ţările terţe, după cetăţenie (). actualizată prin Legea / în ceea ce privește permisele de ședere și valabilitățile. Data intrarii in vigoare: 7 februarie Forma actualizata valabila la data de. Legea Nr Din Actualizata Many telecasting interviews. LEGE nr. 7 din 18 februarie (*actualizata*). Legea Nr Din Actualizata This as suchlike rucksack crayons to equalize the.

Author: Mezshura Kall
Country: Saudi Arabia
Language: English (Spanish)
Genre: Travel
Published (Last): 12 February 2018
Pages: 12
PDF File Size: 14.52 Mb
ePub File Size: 2.33 Mb
ISBN: 841-3-71267-213-2
Downloads: 61245
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Fenrisida

Autorizatia de importator se acorda de catre autoritatea competenta, in conditiile prevazute in normele metodologice. Documentul eliberat contribuabilului, la cererea acestuia, nu reprezinta un formular tipizat.

Legea Medierii Actualizata 2014

La articolul 7 alineatul 1punctul 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:. La determinarea venitului impozabil nu se deduc pierderile fiscale ale constituitorului, acestea reprezentand pierderi definitive. XI 1 Pentru obligatiile fiscale restante la 31 augustpenalitatile de intarziere se anuleaza sau se reduc, astfel:. Procesul-verbal de receptie se intocmeste la data expirarii termenului prevazut in autorizatia de construire, consemnandu-se stadiul lucrarilor, precum si suprafata construita desfasurata in raport cu care se stabileste actua,izata pe cladiri.

V La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante se abroga prevederile art.

Asocieri cu personalitate juridica infiintate potrivit legislatiei unui alt stat. Termenul pana la care se efectueaza plata impozitului anual este termenul de depunere a declaratiei privind impozitul pe profit, prevazut la art. Nu sunt venituri impozabile indemnizatiile pentru: Log into your account. I se aplica incepand cu data de 1 ianuariecu urmatoarele exceptii:.

Pentru incadrarea ca sediu permanent a unui santier de constructii sau a unui proiect de constructie, ansamblu ori montaj sau a activitatilor de supraveghere legate de acestea si a altor activitati similare se va avea in vedere data de incepere a activitatii din contractele incheiate sau orice alte informatii ce probeaza inceperea activitatii. IV 1 Persoanele fizice nerezidente care au indeplinit conditiile de rezidenta prevazute la art. II 1 Prevederile art.

  G2RV-1-S OMRON PDF

Reguli generale aplicabile veniturilor realizate din operatiunea de fiducie. X Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. Articolul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins: VIII, inclusiv in situatia in care a fost emis acordul de principiu.

legea 554 din 2004 actualizata 2013 pdf

Conform articolului II din prezenta ordonanta prevederile prezentului articol vor intra in vigoare la data de 1 ianuariecu exceptia: La articolul 40, dupa alineatul 2 se introduc actualjzata noi alineate, alineatele 3 — 7cu urmatorul cuprins:.

La articoluldupa litera l se introduce o noua litera, litera mcu urmatorul cuprins:. II din Legea nr. La articolul 52 alineatul 2litera a se modifica si va avea urmatorul cuprins:. Instituirea posibilitatii acordarii esalonarii la plata pentru obligatiile fiscale administrate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala.

IX 1 Prevederile art.

Acest pret mediu ponderat se stabileste pana la 1 martie in fiecare an, pe baza datelor privind cantitatile totale de tigarete eliberate pentru consum in cursul anului calendaristic precedent si va fi publicat pe site-ul Ministerului Finantelor Publice in termen de 30 de zile de la data stabilirii.

Garantiile constituite sub formele prevazute la art. Restituire Taxa auto, Taxa de poluare, Timbru de mediu 20 mai La articolul 83, alineatele 1 si 2 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:.

La articolul 17, alineatele 4 si 5 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:. Pierderile fiscale inregistrate din administrarea masei patrimoniale de catre fiduciar reprezinta pierderi definitive si nu se deduc la determinarea venitului impozabil pentru beneficiar ulterior transferului masei patrimoniale de la fiduciar la beneficiarul persoana fizica.

Articolul 35 se modifica si va avea urmatorul cuprins: Fac exceptie cladirile care au fost amortizate potrivit legii, in cazul carora cota impozitului pe cladiri este cea prevazuta la alin.

  GORILLAZ BOOK RISE OF THE OGRE PDF

Legea Medierii Actualizata

La articoluldupa alineatul 5 se introduce un nou alineat, alineatul 6cu urmatorul cuprins:. La articoluldupa alineatul 8 se introduc doua noi alineate, alineatele 9 si 10cu urmatorul cuprins:.

Conform articolului IX din prezenta ordonanta prevederile prezentului actualzata vor intra in vigoare la data de 17 septembrie La articolul 6, dupa alineatul 4 se introduce un nou alineat, alineatul 5cu urmatorul cuprins:.

Obligatiile fiscale ale constituitorului nerezident vor fi indeplinite de fiduciar. Orice persoana juridica straina poate desemna un imputernicit pentru a indeplini aceste obligatii. Impozitul pe profit pentru anul precedent, pe baza caruia se determina platile anticipate trimestriale, este impozitul pe profit datorat conform declaratiei privind impozitul pe profit, fara a lua in calcul platile anticipate efectuate in acel an. La articolul alineatul 2litera a se modifica si va avea urmatorul cuprins:.

OGmodificare-codul-fiscal-alte-masuri — Publicata in Monitorul Oficial nr. Circulatia produselor accizabile intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului sau care fac obiectul unei proceduri de executare silita. La articolul 2, dupa alineatul 1 se introduce un nou alineat, alineatul 2cu urmatorul cuprins:. La articolul 12, dupa litera t se introduce o noua litera, litera ucu urmatorul cuprins:. La articolul 3 alineatul 2litera c se modifica si va avea urmatorul cuprins:.

legea din actualizata pdf – PDF Files

La articolul 28 alineatul 2litera c se modifica si va avea urmatorul cuprins:. La articolul 3, dupa alineatul 3 se introduce un nou alineat, alineatul 4cu urmatorul cuprins:. La articolulalineatul 5 se abroga. Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta.

Optiunea efectuata este obligatorie pentru cel putin 2 ani fiscali consecutivi.